Algemene voorwaarden 2018

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Verjans ondernemerscoaching, gevestigd te Oosterhesselen.

Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan

  • Onder opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
  • Onder opdrachtgever wordt verstaan Verjans Ondernemerscoaching;
  • Onder opdracht wordt verstaan de werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Strekking

De werkzaamheden van een opdrachtnemer(kunnen) betreffen(ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van diverse rapporten, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het uitvoeren van een loonadministratie, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, het coachen bij werkgerelateerde doelen alsmede alle handelingen en verrichtingen die gelet op de rechtsverhouding en de daar uit voortvloeiende opdracht- dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven vermelde werkzaamheden. De opdrachtgever met wie éénmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten met opdrachtnemer. De offerte is 60 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend.

Verplichtingen opdrachtnemer

De opdrachtnemer zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen. De wijze waarop de werkzaamheden worden gedaan zal voldoen aan de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen en zal voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen inzake openbaarmaking van de gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de opdracht zijn betrokken. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze zelf lijdt als rechtsreeks gevolg van de tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de opdrachtgever vergoed wordt, en maximaal tot een bedrag van € 125.000,-. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende jaar zijn ingediend.

Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht

De opdrachtgever verplicht zich tot het beschikbaar stellen van de noodzakelijke gegevens.

Beide partijen kunnen een gegeven opdracht beëindigen, waarbij in beginsel een zodanige periode in acht wordt genomen, dat de opdrachtnemer de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever of een derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, doch minimaal één maand.

De beëindiging dient schriftelijk te worden gedaan aan de andere partij. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden en afgifte van zaken, op te schorten indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot vergoeden van openstaande declaraties heeft voldaan.

Declaratie

De declaratie wordt opgemaakt steeds na afloop van een kalendermaand of na afloop van de opdracht en dient binnen 14 dagen betaald te worden. Ook is opdrachtnemer gerechtigd een voorschotnota te versturen van ongeveer éénmaal een maandvergoeding uit de offerte. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, kan de cliënt zonder nadere toezegging of ingebrekestelling de kredietbeperking schuldig worden geacht. Wettelijk is bepaald dat indien binnen 30 dagen niet betaald wordt, is de cliënt zonder nadere toezegging of ingebrekestelling  de wettelijke rente (in 2013 8.75%) over het factuurbedrag verschuldigd is te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum en incassokosten van 7 % over het factuurbedrag met een minimum van € 50.-, Indien de inning uitbesteed moet worden: De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke reeds steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Bij buitengerechtelijke incassokosten wordt minimaal een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht. 

Reclames dienen binnen 14 dagen per aangetekende brief ingediend te zijn. Zij geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van de openstaande declaraties op te schorten. Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen aan opdrachtgever schriftelijk te melden op welke wijze aan de reclame tegemoet wordt gekomen. Reiskostenvergoedingen worden gewijzigd met de wijziging van de fiscaal toegestane onbelaste kilometervergoeding aan werknemers. Overige prijswijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt.

Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Overmacht

  1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, ten gevolge van haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Opdrachtnemer dient opdrachtgever onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen indien de in lid 1 beschreven situatie zich voor doet.
  3. Indien de in lid 1 beschreven situatie zich voor doet, heeft opdrachtgever na ontvangst van de in lid 2 beschreven brief, het recht de overeenkomst onmiddellijk per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk op te zeggen.